Engineering

Gedegen voorbereiding

Of het nu gaat om een gastransportleiding, een compressorstation, de planning van een LNG-terminal of een ondergrondse aardgasopslag, het voorwerk van onze engineers is cruciaal. Een gedegen voorbereiding voorkomt dat de opdrachtgever en de aannemers in de constructiefase voor onnodige verrassingen komen te staan.


Gasunie Engineering B.V. kan leidingtracés en locaties voor installaties verkennen en de vergunningaanvraag begeleiden, evenals de vestiging van zakelijke rechten met landeigenaren. Voorafgaand aan dat werk wordt zo nodig een Milieu Effect Rapportage gemaakt. Als het tracé bekend is, bestuderen we de mogelijke verstoring van flora en fauna en gevolgen van eventuele tijdelijk verlaging van de grondwaterstand tijdens de werkzaamheden. Waar nodig laten we het wettelijk voorgeschreven archeologisch onderzoek uitvoeren.

Technische standaards voor kwaliteit en veiligheid

In de voorbereiding, maar zeker ook tijdens de constructiefase maakt Gasunie Engineering B.V. gebruik van de in loop der jaren ontwikkelde Gasunie Technische Standaard. Die is gebaseerd op internationale normen, maar gaat tegelijkertijd ook verder. Op basis van kennis en jarenlange ervaring opgedaan tijdens vele grote en kleine projecten zijn standaards ontwikkeld die leiden tot een zeer hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau. De Gasunie Technische Standaard behoort dan ook tot de strengste en meest gerespecteerde richtlijnen op het gebied van de aanleg en het beheer van gasinfrastructuur in de wereld.

Het voordeel van combinatiewerk

Hoewel we gespecialiseerd zijn in projecten voor de gassector, zijn onze medewerkers ook actief in combinatieprojecten, waar naast gasinfrastructuur ook ander leidingen of kabels aangelegd of verlegd worden. Als er sprake is van één opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente, die in verband met planontwikkeling leidingen verlegd of nieuw aangelegd wil hebben, ligt het voor de hand om het werk gezamenlijk uit te voeren. Gasunie Engineering B.V. is dan de meest aangewezen partij voor de klus, omdat de aanleg van de gasinfrastructuur vanuit oogpunt van veiligheid en planning het meest specialistisch en tijdkritisch is. Door het werk voor alle leidingeigenaren voor te bereiden en uit te voeren kunnen bovendien kosten bespaard en gedeeld worden.